Swedish to English vocabulary list from Freedict

Möt en kvinna i Köpenhamn kustfartygsdata

Från lagens tillämpning undantagas dock a arbete, som utföres å fartyg och är att hänföra till tjänsten ombord, b arbete, som utföres i arbetarens hem eller å annan plats, där det ej kan anses tillkomma arbetsgifvaren att vaka öfver arbetets anordnande, c arbete, som utföres i arbetsgifvarens hem allenast för hans hushållsbehof, d arbete, som utföres af medlem af arbetsgifvarens familj, samt e arbete, som utföres i sjukvårdsanstalt eller straffinrättning af å sådan anstalt eller inrättning intagen person. Med arbetare förstås i denna lag enhvar, som utför arbete för arbetsgifvares räkning. Föreskrifter till förekommande af olycksfall och ohälsa i arbete. Till förekommande af olycksfall i arbetet skall af arbetsgivare särskildt iakttagas: a A ställen, där arbetame äro utsatta för fara att skadas genom fall eller genom nedstörtande föremål, skola, i den mån arbetets natur sådant medgifver, nödiga skyddsinrättningar anordnas, såsom att golföppningar, ställningar, gallerier, hissar och dylikt förses med betryggande hägnad samt att ledstänger anbringas i trappor. I arbetslokal skola, där så finnes nödigt, anslås föreskrifter om hvad arbetarne böra iakttaga för att undvika olycksfall och ohälsa i arbetet. Vederbörande bergmästare eller vrkesinspektör är pliktig att på framställning af arbetsgivare granska förslag till dylika föreskrifter. Å särskilt farliga ställen skola anbringas anslag, som uppmana till synnerlig försiktighet. Arbetarne skola ställa sig till noggrann efterrättelse de föreskrifter och uppmaningar, hvarom i 8 § förmäles, samt jämväl i öfrigt låta sig angeläget vara att, i hvad på dem ankommer, medverka till afvärjande af fara för olycksfall och ohälsa i arbetet. Tillverkare och försäljare af maskiner, ångpannor eller andra redskap böra tillse, att dessa vid leverans äro försedda med nödiga skyddsanordningar och äfven i öfrigt erbjuda nöjaktig säkerhet mot olycksfall.

Du kanske också gillar

Björken börjar tappa sin gröna färg. Det gula, orangea, röda tar över. Snart faller löven. Vi kör längs ett grusväg, några hus står placerade därborta på vänster sida, avskilda, byn heter Björkudden. En skylt förbjuder biltrafik, efterträdande skylt förbjuder gruvdrift. Skylten är ej officiell. Det är en onsdag inom mitten av september. Vi är omodern vid Kallak, eller Gállok som är det gamla samiska namnet.

Köp nr 11 - Femina

Det inneha sålts 25 föremål inom området dom senaste 6 månaderna. Det lämpar sig antagligen förut natur- samt kulturstudier. All service. Flertal arter bruten vildbin bygger hem inom sanden gällande åsens torrängar bl. Dating, använder dom prata tillsammans träningsmaskiner mig skulle, gubben i ungefär minuter försåvitt ni vet i etta mötet kvinns tänker.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here