14 Vichtis läroplan 2016

Hur men möter snvb

Rapport till Europaparlamentet Europaparlamentets representant presenterade viktiga slutsatser av året. Till särskilt angelägna frågor hörde åtgärder för äldre inom följande områden: — inkomst och pensioner — självständigt liv och förebyggande insatser — arbete samt attityder till äldre arbetskraft — integration och delaktighet samt åtgärder mot alla former av åldersdiskrimine— r1ng. Tal av kommissionären Flynn Slutligen tog kommissionären Padraig Flynn till orda. Han konstaterade att frågor som rör äldre och solidaritet mellan generationerna nu definitivt fått en plats på den politiska dagordningen. Han annonserade också att han redan gett tjänstemännen i kommissionen 1 uppdrag att börja skissa på ett förslag till ett nytt europeiskt handlingsprogram för äldre. Det nya programmet, som förväntas startaska inte bara handla om kunskaps- och informationsspridning samt opinionsbildning. Siktet är nu även inställt på åtgärder som mer direkt syftar till att åstadkomma reella förbättringar för de äldres situation Kommissionären Flynn meddelade också att arbetet med det nya Äldre- programmet ska utvidgas till att även innefatta EFTA— länderna med stöd av EES- avtalet. Han ansåg vidare att det nya programmmet borde inriktas på särskilt angelägna frågor och målgrupper, som: — äldre vårdbehövande — aktiva pensionärer — äldre arbetare — förebyggande insatser.

1 DEN LOKALA LÄROPLANENS BETYDELSE OCH UPPGÖRANDET AV DEN

Föreningar och organisationer som verkar i Vichtis Hur man följer upp hur läroplanen förverkligas, utvärderas och utvecklas Läroplanerna utvärderas årligen. De förändringsförslag som skolornas anställd kommit fram med och övrig erforderlig uppdatering behandlas under läroplanens utvärderingsdag. Förändrings- och uppdateringsförslagen behandlas i nämnden samt träder i kraft vid ingången bruten följande läsårs början. I slutet bruten vårterminen utvärderas läsårsplanen av den pedagogiska personalen och efter det sammanställs grunderna för följande års läsårsplan. Utvärderingen ges till den pedagogiska sekreteraren, som sammanställer utvärderingarna för nämnden. Respons och förbättringsbehov tas i beaktande i följande års budget samt vid formuleringen av målsättningarna. Genom att uppdatera läroplanen utgående av både nationella och lokala krav tar kommunen också vid verkställandet av undervisningen i beaktande de förändringar som händer i omvärlden utanför skolan och stärker skolans roll i att bygga opp en hållbar utveckling.

Yhteystiedot

OECD-rapport: Flickor är vassare än pojkar Läraren Lucy Crehan tröttnade på att studera om hur bra skolsystemen är inom andra länder, och åkte dit förut att på egen hand leva samt arbeta med lärarna i de länder som toppar OECD:s undersökningar. Frustrationen kvar att verka i ett system såsom underlättar för skolinspektionen men inte förut eleverna ledde Londonläraren Lucy Crehan mot en master i Cambridge med specialitet på policy och jämförande av utbildningssystem. Hon ville hitta ett bättre fason, men de teoretiska studierna räckte ej för att tillfredsställa hennes nyfikenhet. Hurdan ser vardagen ut för en idioter i Finland till exempel? Sagt samt gjort. Hon började ta kontakt tillsammans lärare runt om i världen, samt frågade om hon fick komma samt sova på deras soffa ett tandem veckor, och dessutom följa med mot jobbet.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here